tekstlogo mobiel

Logopediepraktijk
Renée Vennema

Meertaligheid bij kinderen

Bij twee- of meertaligheid komen kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking  met meer dan één taal. Het gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school  Nederlands leren. En het gaat om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed.

boekenMeertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen.

Tengevolge van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolcarriëre van deze kinderen gevaar loopt. Immers alle lessen worden aangeboden in taal.

Sociale isolatie

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Wat doet de logopedist?

Indien er sprake is van een spraak- en taalstoornis, is er logopedische begeleiding nodig. Deze begeleiding richt zich op communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en de moedertaal. Voor dit laatste is samenwerking met de omgeving vereist. De hulp van een tolk wordt ingeroepen als dit nodig is om goed te communiceren met de omgeving van het meertalige kind.

Logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van spraaken taalontwikkelingsachterstanden bij meertalige kinderen tot 12 jaar.

Bijvoorbeeld door:

• deskundigheidsbevordering van kinderleid(st)ers / leerkrachten.
• deskundigheidsbevordering van consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigen
• bevordering van de deelname van meertalige kinderen aan voorschoolse voorzieningen
• het bevorderen van het gebruik van taalactiveringsprogramma’s in deze voorzieningen
• afstemming tussen kindercentra en basisscholen
• het begeleiden en voorlichten van ouders
• stimulering en ontwikkeling van taalbeleid in het (speciaal) basisonderwijs.

Op dit moment wordt de logopedische behandeling van meertalige kinderen met een stoornis in de eerste taal vergoed door de zorgverzekeraars. Het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid kan de preventieve activiteiten zoals deskundigheidsbevordering bekostigen.

zoeken mobiel